Κόστος

Κατασκευή νέας οικοδομής μέχρι σοβάδες

Περιλαμβάνει:

 • εκσκαφές / επιχώσεις
 • αντισεισμικός οικοδομικός σκελετός
 • τούβλα
 • σοβάδες
 • θερμοπρόσοψη
 • ύδρευση – αποχέτευση
 • ηλεκτρικά
 • στεγανοποιήσεις
 • στέγη

Κόστος 700 € /μ2.

Δεν συμπεριλαμβάνει ΙΚΑ και ΦΠΑ.

Δείτε παρακάτω «Προδιαγραφές Κατοικίας»

cost-batistatos

Παράδειγμα κόστους νέας οικοδομής μέχρι σοβάδες:

Κατοικία 130 μ2 στην Αττική με ισόγειο 70μ2 και Α” όροφο 60μ2

 • Κόστος: 130μ2 Χ 700€/μ2 = 91.000€ μέχρι του σταδίου των σοβάδων
 • Στην περίπτωση ύπαρξης υπογείου (π.χ. 70μ2 – φάση minimum μόνο μπετά) υπολογίζουμε επιπλέον: 70μ2 Χ 415 €/μ2= 29.050€.

Η κατασκευαστική εταιρεία batistatos θα αναλάβει την αποπεράτωση της οικοδομής με αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών. Η batistatos είναι παραγωγός αλουμινίων και ξυλουργικών (κουζίνα – ντουλάπα) σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές

Μια εκτίμηση αποπεράτωσης οικοδομής, με βάση την εμπειρία της batistatos, ξεκινά -κατ’ ελάχιστον- από 350 ευρώ το τετραγωνικό.

Κόστος Οικοδομικής Άδειας

adeia-domisisΓια την έκδοση της οικοδομικής άδειας το κόστος των μελετών είναι 65€/μ2 και της επίβλεψης 50€/μ2, συνολικό κόστος 115€/μ2.

1ο παράδειγμα
Έκδοση οικ. άδειας για οικοδομή 120 μ2
Μελέτες : 120 μ2 x 65 ε/μ2 = 7.800 €
Επίβλεψη : 120 μ2 x 50 ε/μ2 = 6.000 €
ΣΥΝΟΛΟ = 13.800 €

2ο παράδειγμα
Έκδοση οικ. άδειας για οικοδομή 140 μ2 με υπόγειο 70 μ2
Το υπόγειο αντιστοιχεί στο 1/3 του κόστους κατοικίας (70 /3= 23 μ2 κατοικίας)
Μελέτες : (140 μ2+ 23 μ2) x 65 €/μ2 = 10.595€
Επίβλεψη : (140 μ2 +23 μ2) x 50 €/μ2 = 8.150€
ΣΥΝΟΛΟ = 18.745€

Στο κόστος της οικοδομικής άδειας συμπεριλαμβάνονται οι μελέτες, το κόστος των επιβλέψεων, το κόστος εκπόνησης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ) και όλα τα έξοδα-εισφορές (ΦΠΑ, φόροι, ταμεία κτλ.) που θα απαιτηθούν μέχρι το τέλος. Τα υπόγεια και οι ημιυπαίθριοι χώροι συμμετέχουν στο κόστος με το 1/3 της επιφάνειας τους περίπου και επιβαρύνουν την παραπάνω τιμή.

Προδιαγραφές κατοικίας

Άρθρο 1. Ασφάλεια έργου
Για όλο το χρονικό διάστημα που θα ανεγείρεται η οικοδομή, όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό, θα καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο – της εταιρίας GENERALI – γενικής αστικής ευθύνης, με συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης τα 600.000 ευρώ. Καλύπτει σωματικές βλάβες κατά άτομο μέχρι ποσού 300.000ευρώ, σωματικές βλάβες ανά περιστατικό μέχρι ποσού 600.000ευρώ και γενική αστική ευθύνη κατά περιστατικό μέχρι 600.000ευρώ. Επίσης, καλύπτει αστική ευθύνη εργοδότη με συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης τα 400.000ευρώ.

Άρθρο 2. Εκσκαφές – θεμελιώσεις
Οι εκσκαφές υπογείων και θεμελίων, θα εκτελεστούν επί εδαφών με βαθμό σκληρότητας που ο εκσκαφέας δύναται να σκάψει, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τους σχετικούς οικοδομικούς κανονισμούς και τις Αστυνομικές διατάξεις. Γενικά, όλα τα προϊόντα των εκσκαφών θα απορριφθούν μακριά από την οικοδομή και σε μέρη επιτρεπόμενα από την Αστυνομία.
Άρθρο 3. Οικοδομικός σκελετός
Το σκυρόδεμα του φέροντος οργανισμού των κτιρίων θα είναι κατηγορίας C20/25 και ο χάλυβας ελληνικής προέλευσης, της εταιρίας ΣΙΔΕΝΟΡ. Θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα της εταιρίας INTERBETON, με τα ανάλογα πιστοποιητικά αντοχών. Εφόσον απαιτηθεί, θα χρησιμοποιηθεί υπερ-ρευστοποιητής υψηλής ρεοπλαστικής απόδοσης. Ο χάλυβας, θα είναι ποιότητας Β500 C EΛΟΤ1421-3 των εργοστασίων «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε» και «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε». Όλες οι εμπλεκόμενες εταιρίες με την παραγωγή οπλισμένου σκυροδέματος, είναι πιστοποιημένες με ISO 9001/2008.

Άρθρο 4. Σύστημα εξωτερικής τοιχοποιίας
Το σύστημα εξωτερικής τοιχοποιίας αποτελείται από εξωτερική θερμοπρόσοψη διογκωμένης πολυστερίνης NEOPOR της BASF, με διάσταση μονωτικού τουλάχιστον 5εκ. ή όπως αλλιώς ορίζεται κατά ΚΕΝΑΚ και μπατική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομών, διαστάσεων 9Χ12Χ19. Η επικάλυψη του συστήματος εξωτερικά θα πραγματοποιηθεί με εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος THERMO-PROSORSIS από την εταιρία KNAUF ή κέλυφος από την εταιρία ISOMAT. Tα τούβλα θα μας τα προμηθεύσει η εταιρία ΧΑΛΚΙΣ – ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ. Ενισχυτική ζώνη (σενάζ) με οπλισμό 3Φ8 θα υπάρχει σ’ όλες τις τοιχοποιίες, τουλάχιστον μία καθ’ όλο το ύψος ή στη μέση του τοίχου ή στην ποδιά του παραθύρου.

Άρθρο 5. Επιχρίσματα – σοβάδες
Όλες οι προς επίχριση επιφάνειες της οικοδομής θα επιχριστούν με ασβεστοκονίαμα διαστρωμένο σε τρεις στρώσεις και ενισχυμένο με τσιμέντο ΤΙΤΑΝ, με χρήση μηχανικών και μη εργαλείων, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, από έμπειρο προσωπικό. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης στρώσης, θα τοποθετηθεί ειδικό υαλόπλεγμα σοβατίσματος, σε πλάτος 33εκ. και μήκους όσο απαιτείται, στα σημεία αλλαγής υλικού π.χ μεταξύ δοκού και τοίχου ή στις διελεύσεις των ηλεκτρολογικών, για την αποφυγή ρηγματώσεων του επιχρίσματος.

Άρθρο 6. Υδραυλικές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις ύδρευσης:

Παροχή κρύου νερού προβλέπεται στις κουζίνες, στα λουτρά, στη θέση των πλυντηρίων και στα μπαλκόνια. Θα τοποθετηθεί συλλέκτης κρύου και ζεστού νερού, από τον οποίο θα γίνεται η ανεξάρτητη τροφοδότηση κάθε υδραυλικού υποδοχέα με πολυστρωματικούς σωλήνες, κατασκευασμένους από πολυαιθυλένιο PE-Xa REHAU, με ενδιάμεσο στρώμα αλουμινίου τύπου Rautitan Stabil (PE-Xa/Al/PE-Xa). Κάθε υδραυλικός υποδοχέας θα έχει διακόπτη απομόνωσης (βάνα). Ζεστό νερό χρήσης θα παρέχεται σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς των λουτρών και στους νεροχύτες μέσω ηλιακού θερμικού συστήματος ΝOBEL 200lt, τύπου Class, διπλής ενέργειας.

Εγκαταστάσεις ομβρίων

Η απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από τη στέγη και τους εξώστες της οικοδομής, για τα μεν οριζόντια τμήματα, θα γίνεται με επιφανειακή απορροή με κατάλληλα διαμορφωμένες κλίσεις όχι μικρότερες από 2%, για τα δε κατακόρυφα, μέσω κατακόρυφων σωληνώσεων, της εταιρίας FASOPLAST, ορθογωνικής διατομής 6Χ10εκ. οι οποίοι θα διέρχονται εξωτερικά από τις όψεις της οικοδομής.

Αποχετεύσεις ακαθάρτων και λημμάτων

Η απομάκρυνση των ακαθάρτων υδάτων και των λυμάτων της οικοδομής θα γίνουν, μέσω δικτύου οριζοντίων και κατακόρυφων ευθύγραμμων σωληνώσεων, της εταιρίας FASOPLAST, ονομαστικής αντοχής 6 ατμοσφαιρών, κυκλικής διατομής, διαμέτρου η οποία θα καθορίζεται από την αντίστοιχη μελέτη, οι οποίοι θα διέρχονται εσωτερικά από τους ορόφους της οικοδομής και πλησίον στα προς αποχέτευση σημεία, και θα καταλήγουν μέσω της οροφής του υπογείου στο δημόσιο δίκτυο ακαθάρτων.

Άρθρο 7. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ισχυρών και Ασθενών ρευμάτων
Θεμελιακή γείωση

Θα γίνει εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης, από αγωγό – ταινία ορθογωνικής διατομής 30Χ3mm θερμά επιψευδαργυρομένο.

Εγκατάσταση κατοικίας:

α) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 25 Α, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία για την συσκευή της ηλεκτρικής κουζίνας/μάτια.

β) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 16 Α, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία για την συσκευή της ηλεκτρικής κουζίνας/φούρνος.

γ) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 20 Α, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία για την συσκευή του boiler,

δ) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 16A και διακόπτη, για ενισχυμένο ρευματοδότη πλυντηρίου ρούχων.

ε) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 16A, για ενισχυμένο ρευματοδότη του κλιματιστικού του σαλονιού.

ζ) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 16A, για ενισχυμένο ρευματοδότη πλυντηρίου πιάτων.

η) Δύο ανεξάρτητες γραμμές με μερική ασφάλεια 2Χ16A, για τους ενισχυμένους ρευματοδότες του πάγκου της κουζίνας.

θ) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 10A και διακόπτη, για τα φώτα και τους ενισχυμένους ρευματοδότες κάθε υπνοδωματίου ή λοιπού τομέα.

ι) Δύο γραμμές με μερικές ασφάλειες 2Χ10Α, για το φωτισμό και τις πρίζες του σαλονιού.

Τα φωτιστικά σημεία, οι διακόπτες και οι λοιποί ρευματοδότες (εργοστασίου κατασκευής CABLEL) που προβλέπονται είναι:

ε,α) χώρoς υποδοχής-καθιστικού: θα έχει δύο διπλά φωτιστικά σημεία οροφής (κομιτατέρ) και τέσσερις πρίζες με γείωση (σούκο).

ε,β) Υπνοδωμάτια: Σε κάθε υπνοδωμάτιο προβλέπονται ένα απλό φωτιστικό σημείο οροφής με δύο διακόπτες σε αντικείμενους τοίχους (αλε ρετούρ), και τέσσερις πρίζες με γείωση (σούκο), εκ των οποίων η μία είναι για κλιματιστικό μέχρι 9000 btu.

ε, γ) Κουζίνα: Θα έχει ένα απλό φωτιστικό σημείο οροφής με διακόπτη, ένα σημείο ρευματοληψίας για τον απορροφητήρα, ένα σημείο ρευματοληψίας για πλυντήριο πιάτων, και τέσσερις πρίζες με γείωση (σούκο) για το ηλεκτρικό ψυγείο και τον πάγκο εργασίας.

ε,δ) Λουτρά -wc: Σε κάθε λουτρό και wc προβλέπεται από ένα φωτιστικό σημείο οροφής ή τοίχου με απλό διακόπτη, και σημείο ρευματοληψίας με διακόπτη.

ε,ε) Διάδρομοι χώλ: Σε κάθε ανεξάρτητο διάδρομο ή χώλ προβλέπεται από ένα φωτιστικό σημείο οροφής με απλό διακόπτη. Επίσης προβλέπεται μία παροχή για πίνακα κωδώνων.

ε,στ) Εξώστες: Σε κάθε εξώστη προβλέπονται τρία χωνευτά φωτιστικά σημεία οροφής χωρίς τα αντίστοιχα φωτιστικά, με απλούς διακόπτες που θα βρίσκονται εντός του διαμερίσματος και στον ανάλογο οικείο χώρο. Επίσης προβλέπεται μία πρίζα με γείωση (σούκο) και καπάκι για τον εξώστη προσόψεως του καθιστικού.

Τηλεφωνική ή data εγκατάσταση

Θα κατασκευαστεί δομημένη καλωδίωση, από υπνοδωμάτια και σαλόνι προς data room, με καλώδια UTP κατηγορίας 6, RG45 8-πολικό, σε ακτινωτό σύστημα, χωρίς ματίσεις από το κέντρο ελέγχου μέχρι την κάθε λήψη.

Δίκτυο εγκατάστασης TV

Θα κατασκευαστεί εντοιχισμένο δίκτυο κεντρικής κεραίας τηλεόρασης, με σωληνώσεις και καλωδιώσεις οι οποίες θα καταλήγουν στο δώμα της οικοδομής για να συνδεθούν με κεντρική κεραία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλής και πιστής λειτουργίας.

Άρθρο 8: Μονώσεις γενικά – Εγγύηση εφαρμογής ΚΕΝΑΚ.
Το κτίριο θα μονωθεί σε κάθε επιφάνεια, είτε οριζόντια (δώματα, πλάκα επί εδάφους) είτε κατακόρυφα έναντι θερμοκρασιακών μεταβολών (ζέστη – ψύχος) σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Πολεοδομία μελέτη ΚΕΝΑΚ και θα καταταχτεί στην πράσινη κατηγορία. – Δώμα: Θα πραγματοποιηθεί επιμελής καθορισμός της επιφάνειας της πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την κατασκευή του φράγματος υδρατμών, θα επαλειφθεί η πλάκα με δύο στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος. Στη συνέχεια, θα τοποθετηθεί στρώση μονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm τουλάχιστον, της εταιρίας DOW ή Fibran, για θερμική προστασία. Στη συνέχεια, θα τοποθετηθεί εξισωτική στρώση ελαφρομπετό, που κατασκευάζεται πάνω στις μονωτικές πλάκες για διαμόρφωση των ρύσεων του δώματος. Αμέσως μετά θα εφαρμοστεί στρώση ασφαλτόπανου επικολλώμενο με ασφαλτικό βερνίκι και αλληλοεπικάλυψη των φύλλων στις ενώσεις κατά 10εκ. τουλάχιστον και επικόλληση στις ενώσεις με φλόγιστρο. – Εξώστες: Η στεγάνωση των εξωστών, θα πραγματοποιηθεί με επαλειφόμενο ρητινούχο τσιμεντοειδές, σε όλο το μήκος και πλάτος του εξώστη. Ειδικά για τα βορινά τμήματα των εξωστών, επικουρικά των παραπάνω, θα εφαρμοστεί στρώση ασφαλτόπανου, μεταξύ της μαρμαροποδιάς και του εξώστη, για την απόλυτη στεγάνωση του χώρου από μέσα.