Νέες οικοδομές

Τύποι κατοικίας

Green House
Κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Αφορά κατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (green house), που απαιτεί μικρά ποσά ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη.